Program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach są już dokładne informacje nt. „Regionalnego programu stypendialnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego”. Tu znajdziecie wzory dokumentów niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku na rok szkolny 2017/2018.
http://www.stypendia.sejmik.kielce.pl/gimnazja-i-licea-ogolnoksztalcace/do-pobrania

Urząd Marszałkowski w Kielcach przystępuje do realizacji projektu – „Regionalny program stypendialny dla szczególnie uzdolnionych uczniów gimnazjów i liceów ogólnokształcących województwa świętokrzyskiego”, realizowanego ze środków RPO WŚ 2014-2020 w ramach EFS – Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Podziałanie 8.3.5 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych. Nabór wniosków rozpoczął się 12 października 2017 roku, a kończy 10 listopada 2017 roku (w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje data stempla pocztowego). Program stypendialny skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego.

Każdy ze stypendystów/stypendystek będzie objęty/a przez 10 miesięcy pomocą finansową w wys. 380,00 zł./msc. Łącznie będzie to kwota 3800,00 złotych na ucznia/uczennicę. Stypendium będzie wypłacone w jednej transzy.

Kandydaci do stypendium muszą spełnić poniższe kryteria:
1. Dochód na członka rodziny nie wyższy niż 1348,00 zł. netto.
2. Średnia ocen z trzech wybranych przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, ITC lub języków obcych z ostatniego świadectwa szkolnego – 5,0 w przypadku gimnazjalistów i 4,5 w przypadku licealistów.
3. Nie pobierają innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4. Co najmniej jeden warunek z poniższych:
– tytuł laureata lub finalisty konkursów/olimpiad przedmiotowych,
– średnia ocen na ostatnim świadectwie szkolnym – 4,75 w przypadku świadectwa z gimnazjum i 4,5 w przypadku świadectwa z liceum,
– 30 pkt ze sprawdzianu szóstoklasisty (dla uczniów gimnazjum) i 35 pkt (70%)  z części matematyczno – przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego (dla uczniów liceum).

Osoby spełniające poniższe kryteria proszone są o kontakt z wychowawcą. Więcej informacji nt. programu stypendialnego na stronie www.sejmik.kielce.pl