Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie ustalenia warunków egzaminów wewnętrznych w okresie zawieszenia zajęć

Zarządzenie Dyrektora Szkoły dotyczy warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny
POBIERZ