KOMUNIKAT DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Od 15 czerwca ruszamy z rekrutacją na nowy rok szkolny 2020/2021. Komplet wypełnionych dokumentów można przesłać pocztą tradycyjną lub mailową, lub też złożyć osobiście w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 5 w godz. od 7.00 do 16.00:
1) podanie o przyjęcie do klasy I (wzór do pobrania na naszej stronie internetowej),
2) pisemna zgoda rodzica na uczęszczanie do klasy w Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego i wyczynowe uprawianie sportu (wzór do pobrania na naszej stronie internetowej),
3) pisemna zgoda rodzica na udział w próbach sprawności fizycznej,
4) zaświadczenie z klubu sportowego lub szkolnego klubu sportowego wraz z rekomendacją,
5) orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania sportu wyczynowego,
6)zaświadczenie o posiadanej klasie sportowej i licencja zawodnika (w przypadku kandydatów uprawiających pływanie i piłkę wodną),
7) karta zdrowia ucznia,
8) 3 fotografie o wymiarach 30 x 42 mm (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie),
9) orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej; dotyczy kandydata z wadami słuchu,wzroku, narządu ruchu i innymi schorzeniami lub dysleksją (dostarczyć po przyjęciu do szkoły),
10) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata –jeżeli dotyczy,
11) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem –jeżeli dotyczy,
11)dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) –jeżeli dotyczy .
Jednocześnie przypominamy, że trwa rekrutacja do szkoły podstawowej. Dokumenty należy złożyć najpóźniej w dniu egzaminu sprawnościowego.