Rekrutacja

W roku szkolnym 2018/2019 prowadzimy rekrutację uzupełniającą do klas III Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, w których kształcimy w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo chłopców,
– piłka siatkowa dziewcząt,
– piłka ręczna chłopców.

O przyjęcie do klasy III w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego mogą się ubiegać absolwenci szkoły podstawowej, którzy:
– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu,
-posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
-uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
-posiadają, w przypadku kandydatów uprawiających pływanie, aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz są w klubie pływackim będącym członkiem PZP,
– posiadają świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum.

Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą rekrutowani. Do szkoły przyjmowani są kandydaci z oceną zachowania co najmniej dobrą na świadectwie szkolnym za rok 2017/2018.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 19 maja 2018 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających pływanie i waterpolo.
– 23 maja 2018 r. – dla kandydatów uprawiających piłkę ręczną,
– 24 maja 2018 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających siatkówkę,
Termin dodatkowy prób sprawności fizycznej:
– 29 maja 2018 r.– piłka siatkowa, piłka ręczna,
– 30 maja 2018 r.– pływanie, waterpolo.

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi dla kandydatów do szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego (w zakładce Podstawówka – Rekrutacja).

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

  1. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej/mistrzostwa sportowego i przystąpienie do prób sprawności fizycznej
  2. Podanie do klasy w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
  4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Internat

  1. Regulamin Internatu
  2. Regulamin rekrutacji do Internatu
  3. Kwestionariusz rekrutacyjny
  4. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów