Rekrutacja

W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy rekrutację uzupełniającą do klasy II i III Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, w których kształcimy w następujących dyscyplinach:
– pływanie,
– waterpolo chłopców,
– piłka siatkowa dziewcząt,
– piłka ręczna chłopców.

O przyjęcie do klasy II lub III w Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego mogą się ubiegać absolwenci szkoły podstawowej, którzy:
– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu,
-posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
-uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,
-posiadają, w przypadku kandydatów uprawiających pływanie, aktualną licencję sportową Polskiego Związku Pływackiego oraz są w klubie pływackim będącym członkiem PZP,
– posiadają świadectwo ukończenia odpowiednio klasy I lub II gimnazjum.

Uczniowie zwolnieni z wychowania fizycznego nie będą rekrutowani. Do szkoły przyjmowani są kandydaci z oceną zachowania co najmniej dobrą na świadectwie szkolnym za rok 2016/2017.

Obowiązkowe próby sprawności fizycznej dla kandydatów odbędą się w dniach:
– 15 maja 2017 r. – dla kandydatów i kandydatek uprawiających piłkę nożną,
– 16 maja 20
17 r. – dla kandydatów uprawiających piłkę ręczną,
– 17 maja 2017 r.
– dla kandydatek i kandydatów uprawiających siatkówkę,
18 maja 2017 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających lekką atletykę,
– 19 maja 2017 r. – dla kandydatek i kandydatów uprawiających pływanie i waterpolo.
Termin dodatkowy prób sprawności fizycznej:
– 29 maja – piłka nożna, lekka atletyka,
– 30 maja –
piłka siatkowa, piłka ręczna, pływanie, waterpolo.

Próby sprawności fizycznej przeprowadzane są zgodnie z wytycznymi dla kandydatów do szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego (w zakładce Podstawówka – Rekrutacja).

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

  1. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej
  2. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej/mistrzostwa sportowego
  3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
  4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Internat

  1. Regulamin Internatu
  2. Regulamin rekrutacji do Internatu
  3. Kwestionariusz rekrutacyjny
  4. Informacja o spełnianiu przez kandydata dodatkowych kryteriów