Misja i wizja szkoły

… Twórcza Szkola, Twórczy Ludzie…

MISJA
Jesteśmy szkołą kształtującą człowieka związanego ze swoim regionem, świadomego przemian zachodzących w kraju, Europie i świecie. Żyjąc w społeczeństwie demokratycznym, opartym na poszanowaniu praw człowieka, traktujemy podmiotowo uczniów, rodziców i nauczycieli. Chcemy wychować zdrowych, otwartych na inicjatywy, zintegrowanych ze szkołą i społecznością lokalną młodych ludzi, umiejących dokonywać właściwych wyborów, tolerancyjnych, szanujących drugiego człowieka, świadomych konsekwencji podejmowanych decyzji.

WIZJA
Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. jest szkołą kształtującą człowieka związanego ze swoim regionem, świadomego przemian zachodzących w kraju, Europie i świecie. Tu spotkacie przyjazne grono nauczycielskie, nowe koleżanki i kolegów, znajdziecie warunki do pełnej samorealizacji. Nasi uczniowie maja wpływ na życie szkoły i biorą w nim aktywny udział, organizują wydarzenia kulturalne, tworzą koloryt i atmosferę Norwida.
Nasze liceum wychowuje młodzież w poszanowaniu dobra, prawdy, piękna i wolności, kultywuje tradycje regiony oraz jest otwarta na wartościowe propozycje, przyjmuje nowe rozwiązania w zakresie edukacji i wychowania.
Kadrę tworzą specjaliści, którzy pracują nowoczesnymi i skutecznymi metodami na podstawie programów uwzględniających potrzeby środowiska. Grono Pedagogiczne stanowi 55 nauczycieli w tym 39 z tytułem nauczyciela dyplomowanego, 10 osób to nauczyciele mianowani, a 5 to nauczyciele kontraktowi.
Wzorowo i ciekawie zorganizowana i wyposażona szkoła stanowi atrakcyjne miejsce pracy dla nauczycieli, którzy znajdują w niej warunki do pełnej samorealizacji, a dla uczniów jest miejscem, w którym przebywają chętnie i znacznie dłużej niż wymagają tego zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

Czym dysponujemy?

  Szkoła posiada:

 • 25 pracowni lekcyjnych
 • 6 tablic interaktywnych
 • pracownię komputerową
 • bibliotekę
 • biblioteczne centrum multimedialne
 • salę teatralną
 • halę sportową z widownią
 • boisko sportowe
 • radiowęzeł
 • sklepik spożywczy
 • internat

Zapewniamy wszechstronny rozwój, uczymy tolerancji, współpracy i przygotowujemy do życia. Szkoła czuje się za ucznia w pełni odpowiedzialna. Przyjmujemy wszystkich bez względu na ich dotychczasowe osiągnięcia i wszystkich równo traktujemy. Wyrównujemy szanse edukacyjne, stosując miedzy innymi indywidualizacje nauczania. W pracy szkoły bierzemy pod uwagę zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów, dążąc do zapewnienia warunków rozwoju każdemu z nich. W naszym liceum można uczyć się języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.
Uczeń przejawiający szczególne zdolności i pasje (dydaktyczne, literackie, aktorskie, plastyczne, dziennikarskie, sportowe lub inne), znajdzie u nas doskonale warunki do ich rozwoju i realizacji. Szkoła ma na swoim koncie liczne osiągnięcia sportowe. W ciągu ostatnich lat nasze reprezentacje zajmują czołowe miejsca w turniejach szczebla miejskiego, powiatowego, wojewódzkiego, a coraz częściej krajowego międzynarodowego.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • kółko chemiczne
 • kółko informatyczne
 • kółko dziennikarskie
 • kółko historyczne
 • kółko teatralne
 • LOP
 • PCK

Współdziałamy z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym – zarówno samorządowym, oświatowym jak i akademickim.
Staramy się tez współpracować z rodzina, gdyż w niej najpierw przekazuje się kulturę i w niej człowiek uczy się więzi społecznych.

A zatem! Zapraszamy do popularnego NORWIDA!!!!!!!!
(obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego)