Misja i wizja szkoły

SPORT – MARZENIA – SUKCES

„Sukces, to nie przypadek.
To ciężka praca, wytrwałość, nauka, analiza, poświęcenie,
a przede wszystkim miłość do tego co robisz.”

Pelé

WIZJA SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. jest miejscem skupiającym dzieci i młodzież mającą ogromne zamiłowanie i pasję do sportu, ukierunkowanym na umożliwienie godzenia zajęć sportowych z zajęciami edukacyjnymi. Naszym głównym celem jest harmonijny rozwój ducha i ciała, stąd wszystkie działania podejmowane przez szkołę służą jego realizacji. Uczniowie poznają swoje mocne i słabe strony, co jest niezwykle istotne w pracy nad sobą jako sportowcem i człowiekiem. Gwarantuje to wykwalifikowana kadra trenerska i pedagogiczna, która posiada wysokie kwalifikacje zawodowe, a w swojej pracy posługuje się nowoczesnymi metodami. Jako miejsce bezpieczne, przyjazne i nowoczesne szkoła kształtuje osobowość uczniów i przygotowuje ich do samodzielnego życia w społeczeństwie. Stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych, które są niezbędne człowiekowi XXI wieku do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy.

Jesteśmy szkołą, która:

 • stwarza uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju intelektualnego i osobowego;
 • gwarantuje uzyskiwanie wysokiego poziom sportowego na każdym etapie szkolenia sportowego;
 • wspomaga każdego ucznia, dostosowując się do jego potrzeb i możliwości;
 • kształtuje postawy obywatelskie i patriotyczne;
 • uczy tolerancji, empatii, szacunku dla drugiego człowieka;
 • propaguje i realizuje model wychowania oparty o idee olimpijskie i współzawodnictwa sportowego;
 • wyposaża ucznia w narzędzia komunikowania się z innymi ludźmi i rozumienia dzieł pokoleń współczesnych i przeszłych;
 • wyzwala własną inwencję twórczą i pomysłowość;
 • przygotowuje ucznia do życia w społeczeństwie informacyjnym przez wykorzystanie w procesie nauczania-uczenia się technologii informatycznych;
 • pozwala uczniowi być kreatorem własnej drogi rozwoju, w atmosferze zaufania i zrozumienia wspiera go w drodze do sukcesu, jak i przygotowuje do radzenia sobie z trudnościami;
 • postrzega każdego ucznia jako aktywnego uczestnika procesu uczenia się, a nauczyciela jako profesjonalnego doradcę w procesie samokształcenia;
 • zatrudnia kompetentną i wykwalifikowaną kadrę, która profesjonalnie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych i kolejnych etapów edukacyjnych;
 • szanuje podmiotowość każdego członka szkolnej społeczności;
 • wspiera rodzinę w procesie wychowania i nauczania;
 • jest otwarta i przyjazna dla uczniów, rodziców, nauczycieli;
 • współpracuje z rodzicami, lokalnymi instytucjami oraz dba o dobrą opinię w środowisku.

WIZJA ABSOLWENTA

Naszą szkołę opuszczają absolwenci, którzy:

 • nabyli wiedzę i umiejętności niezbędne w dalszej edukacji, są dobrze przygotowani do egzaminów zewnętrznych i nauki na wyższym poziomie kształcenia;
 • poprawnie posługują się językiem ojczystym i przynajmniej w zakresie podstawowym drugim językiem (obcym);
 • potrafią korzystać z różnorodnych źródeł informacji;
 • posiadają umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania w praktyce wiedzy i umiejętności;
 • znają swoje słabe i mocne strony;
 • przyjmują odpowiedzialność za planowanie, organizowanie oraz ocenianie własnej nauki i szkolenia sportowego;
 • kierują swoim rozwojem sportowym, by osiągnąć „mistrzostwo sportowe” na miarę posiadanego talentu i możliwości;
 • potrafią dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia i ścieżki zawodowej;
 • są aktywni, twórczy i pracowici;
 • doceniają i rozwijają swoją aktywność i sprawność fizyczną, prowadzą zdrowy styl życia;
 • dbają o zdrowie własne i innych;
 • potrafią efektywnie pracować w grupie w oparciu o obowiązujące normy społeczne, nawiązywać pozytywne relacje z innymi;
 • wyrażają siebie w sposób akceptowalny społecznie;
 • umieją zachować własną indywidualność, są asertywni;
 • są uczciwi, szanują cudzą własność;
 • są kulturalni i otwarci na innych, nie zachowują się agresywnie;
 • potrafią rozwiązywać różnorodne problemy w swoim i cudzym działaniu;
 • szanują środowisko przyrodnicze, kulturę i tradycje;
 • potrafią świadomie korzystać z dóbr kultury;
 • pewnie poruszają się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości;
 • mają świadomość przynależności narodowej;
 • myślą kategoriami człowieka Europy i świata.

 

MISJA SZKOŁY

Cele ogólne:

 • stwarzanie uczniom możliwości wszechstronnego rozwoju poprzez harmonijne łączenie nauki ze sportem;
 • wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności zawarte w nowej podstawie programowej;
 • przygotowanie uczniów do kolejnych etapów edukacji;
 • wychowanie człowieka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego, który ma szansę osiągnąć sukces w sporcie i życiu społecznym;
 • wspomaganie rodziców w procesie wychowania;
 • praca nad poszerzeniem i unowocześnieniem bazy sportowej i dydaktycznej.

Zadania szkoły:

 • dostarczanie każdemu uczniowi różnorodnej oferty edukacyjnej, przekazywanej w bezpiecznym i przyjaznym środowisku;
 • promowanie rozwoju samodyscypliny, wewnętrznej motywacji oraz dążenia do doskonałości zarówno w procesie uczenia się, jak i trenowania;
 • kształcenie u uczniów potrzeby i postawy stałego uczenia się i doskonalenia swoich umiejętności;
 • wychowywanie młodzieży do szlachetnej rywalizacji, rozbudzanie radości z uczenia się i uprawiania sportu przez całe życie;
 • rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, udział w różnorodnych konkursach i zawodach sportowych;
 • prowadzenie zrównoważonego rozwoju wszystkich dyscyplin sportowych w szkole;
 • stworzenie warunków sprzyjających wyczynowemu uprawianiu poszczególnych dyscyplin sportu na poziomie mistrzowskim;
 • opracowanie optymalnego systemu identyfikacji talentów do poszczególnych dyscyplin sportowych;
 • przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych i umożliwienie im dalszego kształcenia;
 • dążenie do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, kształtowanie u uczniów zasad demokracji i samorządności;
 • przeciwdziałanie zagrożeniom współczesnego świata (cyberprzemoc, agresja, patologia);
 • promowanie postawy aktywności, współpracy, innowacyjności i przedsiębiorczości, a także otwartości, wrażliwości na potrzeby innych oraz tolerancji;
 • wspieranie działań prospołecznych, takich jak np. wolontariat, podejmowanie akcji ekologicznych, zdrowotnych, kulturowych, itp.;
 • wychowanie w duchu patriotyzmu, uczenie poszanowania historii Polski i tradycji regionu, jednocześnie otwieranie uczniów na korzyści płynące z integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej;
 • wspieranie kadry pedagogicznej i trenerskiej w dążeniu do dokształcania się i samodoskonalenia, promowanie działań innowacyjnych;
 • włączenie rodziców i społeczności lokalnej w pracę nad rozwojem u uczniów umiejętności bycia niezależnym i samowystarczalnym dorosłym człowiekiem, który odniesie sukces i odpowiedzialnie wniesie swój wkład w rozwój globalnej społeczności;
 • otwarcie na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi oraz innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

Założone efekty realizacji misji szkoły:

 • podniesienie jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności;
 • zapewnienie uczniom wszechstronnego, zdrowego i bezpiecznego rozwoju;
 • osiągnięcie sukcesów edukacyjnych i sportowych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości;
 • wychowanie człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • właściwa współpraca ze środowiskiem lokalnym;
 • szkoła postrzegana jest w środowisku jako placówka z tradycjami, oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie;
 • szkoła jest miejscem pożądanym dla utalentowanej sportowo młodzieży oraz kuźnią osobowości sportowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
 • aktywna współpraca z rodzicami;
 • nauczyciele, rodzice i uczniowie czują się współgospodarzami szkoły;
 • systematyczny i wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej.