Koło plastyczne

Kółko Plastyczne działa w ZSOMS w Ostrowcu św. od 2005 r. pod kierunkiem mgr Elżbiety Kowalskiej. Skupia chętnych uczniów ze wszystkich klas naszej szkoły. Stwarza młodzieży możliwość twórczego rozwijania zainteresowań plastycznych i poszerzania ich wiedzy z zakresu historii sztuki, ćwiczenia swojego warsztatu pracy, przygotowania do wszelkich konkursów plastycznych i fotograficznych i udziału w kolejnych edycjach Olimpiady Artystycznej, czy też konsultacji z maturzystami w sytuacji wyboru przez nich tematów interdyscyplinarnych na ustną maturę z języka polskiego jak też zdawania matury pisemnej z historii sztuki. Zajęcia odbywają się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych raz w tygodniu, lub częściej, gdy zaistnieje taka potrzeba. Uczniowie osiągają wiele sukcesów zajmując czołowe miejsca w różnorodnych konkursach plastycznych czy fotograficznych na różnym szczeblu: powiatowym, wojewódzkim jak i ogólnopolskim.

Poprzez zajęcia artystyczne młodzież rozwija twórczą wyobraźnię, wrażliwość estetyczną, indywidualne uzdolnienia i wrodzone możliwości twórcze w toku różnorodnych działań plastycznych. Ponadto uczniowie pogłębiają umiejętności właściwej analizy dzieł plastycznych, rozwijają zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki, poznają umiejętności posługiwania się wzbogaconymi technikami plastycznymi. W ramach pracy kółka plastycznego młodzież wykonuje własne prace plastyczne i fotograficzne, które eksponowane są w galerii w holu szkoły, tworzy prace konkursowe, dba o estetyczny wygląd szkoły, wykonuje prace plastyczne na kiermasze (np. świąteczne, charytatywne), stroiki świąteczne, tworzy scenografie, kostiumy i rekwizyty do uświetnienia uroczystości szkolnych, okolicznościowych, przedstawień koła teatralnego, organizowanych przez szkołę konkursów np. piosenki obcojęzycznej dla gimnazjów, czy konkursu piosenki angielskiej dla młodzieży ponadgimnazjalnej.