Komunikat dla gimnazjalistów w/s rekrutacji

Złożenie dokumentów w terminie do dnia 28 czerwca 2016 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 2/16 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 marca 2016 r. (Załącznik Nr 2 do Zarządzenia) w tym kompletu z oryginałami dokumentów nie musi oznaczać przyjęcia do wybranej klasy szkoły wg kryterium I wyboru. Potwierdzeniem przyjęcia ucznia do wybranej klasy będzie umieszczenie jego nazwiska na „liście kandydatów zakwalifikowanych”, która zostanie opublikowana w szkole w dniu 15 lipca.  Tożsamym jest, że jedynie w tej sytuacji gdy kandydat znalazł się na „liście kandydatów zakwalifikowanych” z dnia 15 lipca 2016 r. i dopełnił jednocześnie pozostałych warunków tj. złożył w tej szkole oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, został przyjęty do konkretnej klasy. Znajdzie to potwierdzenie w „liście kandydatów przyjętych”, która zostanie opublikowana w szkole w dniu 27 lipca 2016 r.