Opłata za egzamin maturalny

Uwaga absolwenci!!!!!

Opłatę za egzamin maturalny (z każdego przedmiotu) w wysokości 50 złotych, wnosi się w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 7 lutego 2017 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Szczegółowe informacje o opłatach : www.komisja.pl.