Projekt profilaktyczny

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „System oddziaływań profilaktycznych w Polsce”  realizowanym przez Fundację „Masz Szansę” w ramach zadania publicznego zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Nadrzędnym celem działań zaplanowanych w ramach projektu jest przeprowadzenie wielowymiarowej diagnozy sytuacji w zakresie działań psychoprofilaktycznych podejmowanych na rzecz uczniów w polskich szkołach. Diagnoza obejmuje:

  • ocenę potrzeb profilaktycznych uczniów i wychowanków w szkołach;
  • ewaluację działań profilaktycznych realizowanych w środowiskach szkolnych;
  • uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne i prawno-administracyjne profilaktyki w szkołach;
  • uwarunkowania społeczno-kulturowe działalności profilaktycznej.

Wynikiem przeprowadzonych analiz będą raporty z badań uczniów i uczestników społeczności szkolnej oraz zestaw rekomendacji dotyczących wdrażania ulepszonych rozwiązań w zakresie uwarunkowań, jakości i form działań profilaktycznych dla uczniów i wychowanków. Wnioski z diagnozy, zalecenia i rekomendacje zostaną szeroko udostępnione jako wsparcie dla szkół i realizatorów profilaktyki.

Więcej informacji na temat projektu:
https://profilaktycy.pl/