PODSUMOWANIE PROJEKTU ERASMUS+

W naszej szkole w okresie od 01.06.2018 do 30.09.2019 realizowany był projekt „Sportowiec – Europejczyk to ja”, Akcja KA1 Mobilność Szkolnej Kadry, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
– Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie musieliśmy opracować plan rozwoju szkoły, określający obszary wymagające poprawy, ukazujący zgodność działań w projekcie z potrzebami naszej placówki oraz długofalowe korzyści wynikające z udziału w projekcie – wyjaśnia dyrektor szkoły Anna Trojanowska.
Dzięki unijnemu wsparciu 9 nauczycieli szkoły mogło uczestniczyć w szkoleniach językowych oraz metodyczno – językowych w Irlandii, Wielkiej Brytanii i na Malcie. Dofinansowani
e pokryło koszty podróży i tzw. wsparcia indywidualnego oraz opłatę za kurs, a także wsparcie organizacyjne dla szkoły.
– Celem udziału w projekcie była przede wszystkim poprawa jakości pracy placówki – dodaje koordynator projektu Monika Garbacka. – Udało nam się m.in. wdrożyć innowacyjne metody w pracy z uczniem czy ożywić współpracę w zespołach przedmiotowych.
Wśród dodatkowych korzyści mo
żna wskazać także opracowanie autorskiego programu nauczania języka angielskiego „Angielski na każdą okazję”, zrealizowanie międzynarodowego projektu na platformie eTwinning oraz wzrost liczby laureatów konkursów językowych.
Wśród zaproszonych na spotkanie podsumowujące projekt byli Wiesław Gruszka – wizytator Kuratorium Oświaty o/Ostrowiec, Mariusz Łata – Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego oraz dyrektorzy i nauczyciele zarówno powiatowych, jak i gminnych placówek oświa
towych.