!!! KOMUNIKAT !!!

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657) , i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, informuję, że ze względu na zmianę terminu egzaminu maturalnego i ósmoklasisty 10 czerwca 2020 r. i 18 czerwca 2020 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Z poważaniem,
Anna Trojanowska, dyrektor szkoły