Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie 
do strony podmiotowej BIP – http://bip.sms.ostrowiec.pl/ oraz http://sms.ostrowiec.pl/

Dane teleadresowe jednostki: 
tel. (41) 262 48 06
fax (41) 262 48 06
E-mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej http://sms.ostrowiec.pl/ 27.02.2015
Data publikacji strony internetowej http://bip.sms.ostrowiec.pl/ 06.06.2018
Strony aktualizowane są na bieżąco.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Niektóre materiały tekstowe nie maja prawidłowej hierarchii nagłówków
 • Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 • Strona nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Elementy pochodzące od zewnętrznych dostawców są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://sms.ostrowiec.pl/ spełnia wymagania w 93,31 %, strona http://bip.sms.ostrowiec.pl/ spełnia wymagania w 99,05%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny +48 41 262 48 06 bądź mailowy: sekretariat@sms.ostrowiec.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Osobą kontaktową jest Michał Pronobis.

Procedura wnioskowo-skargowa 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
 • sposób kontaktu.

Osoba zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania żądania. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz wskaże termin realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy Zespół Szkół  Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje w lokalizacji: ul. Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Budynek szkoły posiada trzy kondygnacje naziemne. Budynek internatu posiada cztery kondygnacje naziemne oraz podpiwniczenie.

Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

Do budynków szkoły i internatu można dojechać samodzielnie lub za pomocą środków komunikacji miejskiej. W odległości ok. 400 m od wejścia głównego do budynku szkoły znajdują się przystanki autobusowe Sienkiewicza oraz Sienkiewicza 04. Ponadto w odległości ok. 600 m znajdują się przystanki Waryńskiego 01 i  Waryńskiego 02. W ramach komunikacji miejskiej na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Ostrowcu Świętokrzyskim można zapoznać się z rozkładem jazdy obowiązującym na w/w przystankach. Autobusy komunikacji miejskiej poruszające się po terenie miasta są niskopodłogowe.

Dostępność parkingu

Przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim znajduje się ogólnodostępny parking z nawierzchnią wykonaną z kostki brukowej lub asfaltową. Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku szkoły

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, znajdujące się od strony północno – zachodniej. Drzwi do budynku internatu są jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, w kolorze brązowym.

Wejście do budynku internatu

Do budynku internatu prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy internatu, znajdujące się od strony północno – wschodniej. Komunikacja na poziom parteru, na którym zlokalizowane są drzwi, odbywa się przez schody zewnętrzne. Drzwi do budynku szkoły są jednoskrzydłowe, otwierane ręcznie, przeszkolone w kolorze brązowym.

Dostępność budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla interesantów

 • Budynek szkoły i internatu nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach.
 • Kondygnacje powyżej parteru są dostępne tylko poprzez klatki schodowe.
 • W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak w budynkach pętli indukcyjnej oraz windy.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynkach brak jest toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Na każdym poziomie budynków są zlokalizowane toalety ogólnodostępne.
 • Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).