Dokumenty

 1. Statut szkoły (pobierz)
 2. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania (pobierz)
 3. Procedury przeprowadzania egzaminów wewnętrznych w ZSOMS (pobierz)
 4. Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego (pobierz)
 5. Regulamin klas mistrzostwa sportowego (pobierz)
 6. Regulamin Oddziału Przygotowania Wojskowego (pobierz)
 7. Regulamin Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego (pobierz)
 8. Regulamin Rady Rodziców (pobierz)
 9. Regulamin Samorządu Uczniowskiego (pobierz)
 10. Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu (pobierz)
 11. Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego (pobierz)
 12. Procedura organizacji nauczania indywidualnego (pobierz)
 13. Procedura udzielania zezwolenia na realizację przez ucznia indywidualnego toku nauki (pobierz)
 14. Kodeks Równego Traktowania (pobierz)
 15. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (pobierz)
 16. Regulamin pracy biblioteki szkolnej (pobierz)
 17. Regulamin korzystania z darmowych podręczników i wydawnictw objętych dotacją celową w ZSOMS w Ostrowcu Św. (pobierz)
 18. Regulamin wycieczek i wyjść grupowych ZSOMS. (pobierz)
 19. Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów oraz w sytuacjach niepożądanych zachowań uczniów ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim (pobierz)
 20. Procedury postępowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców internatu oraz w sytuacjach niepożądanych zachowań mieszkańców internatu ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim (pobierz)
 21. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów ZSOMS w przypadkach określonych w Statucie Szkoły (pobierz)
 22. Procedura wydawania duplikatów dokumentów (przejdź do strony)
 23. Procedura udostępniania mLegitymacji szkolnej (pobierz)

DZIENNIK VULCAN
1. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych (pobierz)

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA – SZKOŁA PODSTAWOWA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 1. Język polski (pobierz)
 2. Język obcy
 3. Muzyka
 4. Plastyka
 5. Historia (pobierz)
 6. Wiedza o społeczeństwie
 7. Geografia klasa 6 (pobierz)
 8. Geografia klasa 7 (pobierz)
 9. Geografia klasa 8 (pobierz)
 10. Biologia (pobierz)
 11. Chemia
 12. Fizyka(pobierz)
 13. Matematyka (pobierz)
 14. Informatyka (pobierz)
 15. Technika
 16. Wychowanie fizyczne
 17. Edukacja dla bezpieczeństwa (pobierz)

ZASADY PRZEDMIOTOWEGO OCENIANIA – LICEUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

 1. Język polski (pobierz)
 2. Język obcy (pobierz)
 3. Muzyka
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Podstawy Przedsiębiorczości(pobierz)
 7. Geografia(pobierz)
 8. Biologia (pobierz)
 9. Chemia (pobierz)
 10. Fizyka(pobierz)
 11. Matematyka (pobierz)
 12. Informatyka (pobierz)
 13. Wychowanie fizyczne
 14. Edukacja dla bezpieczeństwa (pobierz)