Projekty

2022/2023 -Laboratoria przyszłości 2022

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów mogą uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Nasza szkoła otrzymała środki z programu na zakup sprzętu dla uczniów.

2021/2022 -Posiłek w szkole i w domu 2019-2023

Program „Posiłek w szkole i w domu” przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostają między innymi posiłki wydawane
w stołówkach szkolnych.
W ramach rządowego programu w roku 2022 fundusze na dożywianie młodzieży zostały przyznane Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego

2021/2022 -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Już po raz drugi nasza szkoła wzięła udział w tym programie. Dzięki pozyskanym funduszom zakupiony został sprzęt komputerowy i książki do biblioteki.

2020/2021 -Aktywna tablica – 2020 r

Nasza szkoła została zakwalifikowana do objęcia wsparciem finansowym
w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” – 2020 r. Dzięki temu mogliśmy zakupić kilka nowoczesnych laptopów, które zostały zainstalowane w pracowniach, służyły także do prowadzenia zajęć w ramach kształcenia na odległość.

2018/2019 -Erazmus

W okresie od 01.06.2018 do 30.09.2019 realizowany był projekt „Sportowiec – Europejczyk to ja”, Akcja KA1 Mobilność Szkolnej Kadry, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

W projekcie zaplanowano wyjazd ośmiu nauczycieli różnych profili
(j. angielski, biologia, matematyka, historia, WF), wybranych w otwartym procesie rekrutacyjnym, wraz z dyrektorem placówki p. Anną Trojanowską (j. polski) na dwutygodniowe szkolenia językowe oraz metodyczno-językowe do Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz na Maltę. Wyjazdy odbywały się w okresie od lipca 2018 do maja 2019 roku poprzedzone były okresem przygotowawczym obejmującym logistyczną organizację mobilności oraz przygotowanie  językowe, metodyczne i ogólne. Po zakończeniu mobilności nastąpiły kolejno fazy upowszechniania wewnętrznego, upowszechniania zewnętrznego oraz ewaluacji. Projekt zakończył się po 16 miesiącach.

Celem projektu było przede wszystkim podniesienie poziomu kształcenia, w tym kształcenia językowego oraz zwalczanie niepowodzeń w edukacji
i zapewnienie uczniom umiejętności wymaganych na rynku pracy
i w konkurencyjnej gospodarce.

Cel nadrzędny został osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych projektu:

– Zwiększenie ilości nauczycieli posługujących się językiem obcym w stopniu umożliwiającym udział w projektach międzynarodowych (min. B1);
– Wdrożenie w placówce platformy eTwinning;
– Zwiększenie ilości nauczycieli regularnie korzystających z eTwinning;
– Zwiększenie ilości projektów międzynarodowych realizowanych w szkole;
– Zwiększenie ilości uczniów uczestniczących w projektach międzynarodowych;
– wprowadzenie zmian w programie nauczania języka angielskiego poprzez wdrożenie nowych metod nauczania oraz włączenia treści kulturowych do programu nauczania;
– podniesienie wyników nauczania języka angielskiego;
– zapoznanie z dokumentami Europass CV i Europass Paszport Językowy wszystkich nauczycieli oraz wszystkich uczniów klas licealnych;
– wprowadzenie zmian w programie przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym;
– zwiększenie ilości nauczycieli wykorzystujących na zajęciach nowoczesne technologie komputerowe i multimedialne;
– organizacja szkoleń dedykowanych nauczycielom z innych szkół regionu w celu upowszechnienia wiedzy zdobytej w ramach projektu;
-zwiększenie odsetka absolwentów kontynuujących naukę na poziomie uniwersyteckim.

2017/2018 -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016-2020

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest programem uchwalonym przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych
i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza szkoła wzięła udział w tym programie. Dzięki pozyskanym funduszom zakupione zostały  książki do biblioteki.

2015/2016 - Projekt edukacyjny UNICEF - MALI uczniowie idą do szkoły

unicef - logo„MALI uczniowie idą do szkoły” to projekt edukacyjno – pomocowy, z którego uczniowie dowiedzą się, jak wygląda kwestia dostępu do edukacji na świecie, jakie są przyczyny tego, że nie wszystkie dzieci mogą się uczyć i co robi UNICEF, by z tym walczyć.

Działanie podjęte w ramach projektu:
1. Zajęcia edukacyjne – organizacja zajęć, podczas których uczniowie zrozumieją, na czym polegają problemy mieszkańców krajów rozwijających się, a także dowiedzą się, jak można im zaradzić.
2. Udział w konkursie na zaprojektowanie najbardziej oryginalnej książki, która może mieć dowolną formę literacką – akcja , fabuła, bohaterowie powinni być autorskim pomysłem uczniów. Wszystkie stworzone przez uczniów książki zostaną zaprezentowane podczas specjalnie zorganizowanej w szkole imprezy”Dnia Książki dla Afryki”. Zaproszeni do szkoły goście będą mogli wybrać sobie książkę w zamian za przekazanie darowizny na posłanie dzieci w Mali do szkoły.
3. Kiermasz książki – sprzedaż przyniesionych z domów przez uczniów i nauczycieli nieużywanych książek, zebrane pieniądze zostaną wpłacone na konto zbiórki otwartej na rzecz dzieci w Mali.

2013/2014 - Ty też możesz pomóc

W roku szkolnym 2013/2014 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego realizowany jest projekt „Ty też możesz pomóc”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Młodzież w działaniu”, Akcja 1.2 „Inicjatywy Młodzieżowe”. Wielkość uzyskanego przez szkołę grantu unijnego wynosi 2700 euro. Opiekunami projektu są Joanna Sarnecka – Żak, Urszula Sokół i Grzegorz Ciździel, a koordynatorem młodzieżowym – Mateusz Skowron, uczeń klasy III d.

Projekt został napisany z myślą o uczniach klasy z elementami ratownictwa medycznego oraz wszystkich pozostałych. Jego głównym celem jest powstanie w szkole młodzieżowej grupy ratowniczej, rekrutującej się z uczniów zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy.

W ramach projektu:
– zakupiono sprzęt ratowniczy wykorzystywany podczas ćwiczeń i warsztatów o wartości 875 euro, w tym fantom niemowlęcia wykonywania resuscytacji krążeniowo – oddechowej, zestaw szyn Kramera, zestaw do pozoracji ran oraz bogaty zestaw materiałów opatrunkowych,
– aktualnie powstaje strona internetowa dotycząca projektu i szkolnych działań w tym zakresie,
– w ferie zostanie odmalowana sala numer 3, będąca miejscem realizacji projektu,
– w kwietniu planujemy spływ kajakowy rzeką Kamienną od Ostrowca do Bałtowa.

W październiku 2013 r. odbył się cykl warsztatów dla uczniów ZSOMS. W szkoleniu wzięło udział 37 uczniów, przede wszystkim z klasy I A z elementami ratownictwa medycznego. Warsztaty ratownicze przeprowadzili ratownicy medyczni i kwalifikowani Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy w Ostrowcu Św. pod opieką Dariusza Czupryńskiego, pracownika ostrowieckiego Pogotowia Ratunkowego i komendanta Hufca ZHP. Uczestnicy zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego poprzez wykłady multimedialne, ćwiczenia praktyczne w grupach oraz pozoracje ratownicze. Cykl zakończył egzamin teoretyczny i praktyczny. Podobne warsztaty, tym razem dla nauczycieli naszej szkoły, zostaną przeprowadzone wiosna 2014 r.

Grupa uczniów wzięła też udział w dodatkowych 26-godzinnych warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej w listopadzie.

Współpracujemy z ostrowieckim Hospicjum im. Jana Pawła II.

2012/2013 - Seniorzy? Młodzi? Unia dla NAS!

Od listopada 2012 do czerwca 2013 nasi uczniowie brali udział w projekcie „Seniorzy? Młodzi? Unia dla NAS!” z zakresu promocji idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, realizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Demokracji ERWIN. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu była aktywizacja społeczna seniorów oraz budowanie więzi i solidarności międzypokoleniowej, opartej na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczenia z różnych dziedzin, propagowaniu udziału obywateli w procesie stanowienia prawa i ich udziału w kształtowaniu przyszłych kierunków rozwoju Unii.

W ramach projektu nasi uczniowie wraz z opiekunami i uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrowcu Św. wzięli udział w wycieczce integracyjnej. W planie znalazł się wykład nt.: „Kryzys UE z perspektywy RP”, który poprowadził Dziekan Wydziału Administracji i Zarządzania UJK w Kielcach, dr hab Wojciech Saletra. Obejrzeliśmy też spektakl „Wieczór kawalerski” w wykonaniu aktorów Teatru Bagatela w Krakowie.

2012/2013 - Indeks Młodego Obywatela

Od czerwca 2012 do czerwca 2013 r. uczestniczyliśmy w realizacji projektu „Indeks Młodego Obywatela”, którego koordynatorem było Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Głównym celem projektu było kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne i świadome uczestnictwo młodych obywateli w życiu publicznym regionu świętokrzyskiego. Odbyło się szereg zajęć dydaktycznych oraz debata tematyczna nt.: „Demokracja lokalna w praktyce”. Uczestnicy projektu otrzymali specjalnie przygotowany biuletyn informacyjny.

2011/2012, 2012/2013 - Poznać i polubić matematykę

Projekt „Poznać i polubić matematykę”, którego Beneficjentem jest Powiat Ostrowiecki, a realizatorem Liceum Ogólnokształcące nr IV im. C. K. Norwida w Ostrowcu Świętokrzyskim realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w okresie od 01.09.2011 r. do 31.07.2013 r.

Projekt jest realizacją programu rozwojowego szkoły -odpowiada na zdiagnozowane potrzeby dydaktyczne i trwale przyczynia się do zmian jakościowych w funkcjonowaniu szkoły przez rozszerzenie oferty edukacyjnej. Obejmuje dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematycznych, doradztwo psychologiczne dla uczniów. Został napisany w odpowiedzi na potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli.

W projekcie bierze udział 160 uczniów i uczennic osiągających słabe wyniki z matematyki i 40 uczniów i uczennic uzdolnionych matematycznie klas I, II i III. Podstawowym kryterium rekrutacji była ocena z matematyki otrzymana na koniec roku szkolnego poprzedzającego rok rozpoczęcia projektu (1-3 na zajęcia wyrównawcze, 4-6 na zajęcia doskonalące). Przy rekrutacji brane były pod uwagę także: miejsce stałego zamieszkania, płeć, status majątkowy rodziny, sytuacja rodzinna. By wyrównać poziom wiedzy matematycznej dziewcząt stanowią one 60% beneficjentów.

Zakres usług oferowanych w projekcie.
– bezpłatne szkolenia z zakresu matematyki dla uczniów klas I, II i III mających trudności z opanowaniem treści programowych, odbywające się w 15 grupach 10-osobowych,
– bezpłatne szkolenia z zakresu matematyki dla uczniów klas I, II i III utalentowanych, chcących rozwijać zainteresowania matematyczne, odbywające się w 3 grupach 10-osobowych,
– wycieczki edukacyjne dla beneficjentów z grup wyrównujących poziom wiedzy, którzy w trakcie szkolenia zrobią największe postępy,
– wyjazdy studyjne na uczelnie dla beneficjentów z grup doskonalących wiedzę,
– doradztwo psychologiczne w postaci konsultacji indywidualnych oraz warsztatów na temat wzmocnienia kompetencji osobistych i poziomu motywacji ( między innymi: budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego obrazu samego siebie, nabycie umiejętności komunikacji interpersonalnej, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenie sobie ze stresem i sytuacjami kryzysowymi),
– nauka w nowocześnie wyposażonych salach,
– starannie dobrane bezpłatne materiały dydaktyczne,
– fachowa kadra posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie,
– certyfikat ukończenia kursu.

2010/2011 - Szkoła bez przemocy

sbpGłównym celem Programu jest zwiększanie poziomu świadomości tak ważnego społecznie problemu, jakim jest przemoc szkolna, zapobieganie lub zmniejszanie poziomu przemocy i agresji w szkole.
Program „Szkoła bez przemocy” realizowany był w naszej szkole w roku szkolnym 2010/2011. jego koordynatorem była mgr Alicja Ramska.
W ramach Programu podjęliśmy szereg działań, by promować ideę wolontariatu, czyli bezinteresownego poświęcania swojego czasu i wysiłku na rzecz innych.
– Praca w szkolnym wolontariacie uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka –przekonuje koordynator Projektu mgr Alicja Ramska. – Jednocześnie takie działania integrują szkolną społeczność wokół wspólnych zadań i działań.

Z okazji Mikołaja młodzież przeprowadziła zbiórkę słodyczy na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Denkowie. W odwiedziny do wychowanków placówki wybraliśmy się 9 grudnia.
W ramach Tygodnia Wolontariatu odbyły się warsztaty z panią psycholog Jolantą Pisulą z Poradni Psychologiczno – Pedagogiczną w Ostrowcu. W ramach spotkania uczniowie wysłuchali prelekcji dotyczącej empatii, mówiono także o bezinteresownej pomocy potrzebującym. Dodatkowo klasa II B uczestniczyła w warsztatach poświęconych komunikacji interpersonalnej.

W ramach Programu odbył się także konkurs na najlepszy plakat o tematyce wolontariackiej. Tym działaniom patronowała mgr Elżbieta Kowalska. Pierwsze miejsce w zmaganiach artystycznych zajęła Dominika Młodnicka z I A, drugie miejsce Daniel Zając z II E, a trzecie Ewelina Łata z I D.

2009/2010 - Feniks

Od 2009 do 2012 roku w naszej szkole realizowany był długofalowy program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów FENIKS.  

Jego celem było m.in.: rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi, wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych, uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki, rozwinięcie zainteresowań poznawczo-naukowych.

Program był realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Szkolnym koordynatorem projektu został nauczyciel fizyki Jerzy Gomuła.

W każdym semestrze 10 uczniów naszej szkoły brało udział w zajęciach na miejscu oraz na uczelni w Kielcach, gdzie młodzież sama przeprowadzała doświadczenia w pracowniach fizycznych oraz uczestniczyła w wykładach i pokazach znanych wykładowców akademickich. na koniec każdego semestru odbywały się konkursy projektów naukowych uczniów. W jednym z nich uczennica naszej szkoły otrzymała wyróżnienie za projekt „Silnik cieplny”.

Część uczniów biorących udział w projekcie po maturze podjęła studia na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

2010, 2012 - Sejm Dzieci i Młodzieży

XVI SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

Norwid jako jedyna szkoła w mieście zgłosił swoich kandydatów do udziału w XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która w tym roku odbyła się pod hasłem „Nasz samorząd uczniowski”. Warunkiem przestąpienia progu gmachu na Wiejskiej było zorganizowanie w swojej szkole debaty dotyczącej roli SU.
Debatę prowadziły kandydatki na posła Magdalena Ignacak- przewodnicząca SU, Judyta Walas oraz Magdalena Loranty. Miała to być próba podsumowania działań samorządu uczniowskiego z ostatnich 10 lat. O wyznaczonej godzinie na salę przybyło 56 uczniów i 7 ekspertów, w tym dyrektor szkoły Z. Kochański, wicedyrektor E. Tyczyńska, pedagog J. Sarnecka, opiekunka SK PCK E. Wiśniowska oraz przedstawiciele Inicjatywy Młodzieżowej A. Swat, A. Cielecka i E. Zielińska.
– Zanim jednak doszło do naszej dyskusji, odbyłyśmy szereg spotkań, podjęłyśmy wiele działań, m.in. poprosiłyśmy koleżanki i kolegów z różnych klas pomoc w przygotowaniu materiałów informacyjnych i ogłoszeń o debacie, plakatów ilustrujących działania SU na przestrzeni lat, dekoracji sali czy wreszcie prezentacji multimedialnej, która przedstawiała działania SU w trzech panelach tematycznych: działania na rzecz szkoły, działania charytatywne, współpraca z innymi szkołami i samorządem lokalnym – powiedziała Magdalena Ignacak, która pełniła rolę gospodarza.
Po zaprezentowaniu działań samorządu rozpoczęła się dyskusja, w której uczniowie uczestniczyli z różnym zapałem. Część zebranych bała się zabierać głos. Czuli się niepewnie wypowiadając się publicznie. Dużym zainteresowaniem natomiast cieszyła się zamykająca spotkanie prezentacja działań Inicjatywy Młodzieżowej.
Spotkanie to pokazało, że powinno się w szkołach częściej organizować takie otwarte dyskusje. Dzięki temu spotkaniu członkowie samorządu uświadomili sobie, że SU doskonale sprawdza się w organizacji imprez i zbiórek, lecz nie wykorzystuje w pełni swoich praw. Uczniowie chętnie się dzielą , lecz nie wiedzą na co przeznaczają pieniążki. Warto byłoby nawiązać kontakty z innymi szkołami poprzez konkursy i rozgrywki czy z Inicjatywą Młodzieżową, by w ten sposób uczestniczyć w życiu szerszej społeczności.

XVIII SEJM DZIECI I MŁODZIEŻY

Nasze dziewczyny – Klaudia Dybiec i Klaudia Piotrowska znalazły się wśród 460 młodzieżowych posłanek i posłów, którzy rozmawiali o roli szkolnych instytucji demokratycznych w kształtowaniu postaw demokratycznych i obywatelskich wśród młodych ludzi.
– O tym jak było w sejmie mogłabym opowiadać bardzo długo. Jest to wspaniałe przeżycie, którego na pewno nie zapomnę. Gdybym tylko mogła wróciłabym tam jeszcze raz. – wspomina Klaudia Dybiec. – Wspaniała atmosfera, którą tam wszyscy stworzyliśmy jest nie do opisania.
Głównym kryterium wyboru kandydatów były wnioski z debat przeprowadzonych w szkołach – realne propozycje zmian w funkcjonowaniu szkolnych instytucji, pomysły na działania mające zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły, pomysły na wzmocnienie samorządności uczniowskiej. Istotna była także forma debaty – różnorodność zastosowanych metod dyskusji, materiały pomocnicze, zaproszeni goście, eksperci.
– Pierwszego dnia zorganizowano nam warsztaty i wydawało się, że będzie to jakiś nudny, kilkugodzinny wykład, jednak po upływie trzydziestu minut spotkanie zamieniło się w świetną zabawę i sposób poznania innych ludzi i szkół. – dodaje Klaudia. – Dowiedziałam się tam wielu ciekawych rzeczy oraz nabyłam nowe pomysły, które można wprowadzić w życie szkoły. A drugiego dnia były obrady, niesamowite przeżycie. Było dość burzliwe, a atmosfera momentami napięta. Wiele osób sprzeciwiało się, jednak wszystko się udało. Cieszę się, że uchwała, nad która wszyscy tam pracowaliśmy, została uchwalona.
Młodzi posłowie zwiedzili także sejm, spotkali się z przedstawicielami najważniejszych partii politycznych, a także otrzymali od nich prezenty.

2010 - Świętokrzyski program wspierania rozwoju edukacji w 2010 roku

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji w 2010 roku” otrzymaliśmy pomoc rzeczową w postaci interaktywnego zestawu multimedialnego. Wartość takiego zestawu to 17 645,00 zł,
Głównym celem Programu jest tworzenie w regionie świętokrzyskim warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wyposażenie szkoły w tablicę multimedialną zdecydowanie podniesie jakość edukacji. Badania dowodzą bowiem znacznie większy przyrost wiedzy przy zastosowaniu tablic interaktywnych, bowiem daje to uczniom nowe możliwości, angażuje do samodzielnej pracy, umożliwia przedstawienie trudnych treści w sposób ciekawy i urozmaicony.
Dzięki udziałowi w Programie możliwy będzie także rozwój doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktycznych. A trzeba przyznać, że nauczyciele Norwida są mocno zainteresowani wykorzystaniem takiego rozwiązania na lekcjach z różnych przedmiotów. Muszą jednak mieć czas na zapoznanie się z nowoczesnym sprzętem. Z drugiej strony, uczniowie, którzy spędzają dużą część czasu przed komputerem, oczekują, że lekcje choć częściowo dorównają temu, co widzą na ekranach monitorów. Teraz ich oczekiwania mogą się spełnić.

2009/2010 - Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe
rk1Od 1.01.2009 – 31.07.2010 realizowany był program współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe”. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów LO nr IV z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz doskonalących wiedzę i umiejętności w zakresie języków obcych (angielskiego i niemieckiego), biologii, matematyki. rk7
Spośród 90 wniosków o dofinansowanie z Poddziałania 9.1.2 poddanych ocenie merytorycznej podczas IV posiedzenia Komisji Oceny Projektów 57 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, z czego 13 otrzymało rekomendację do dofinansowania bez konieczności negocjacji. Wśród nich znalazł się nasz projekt. Przyznano nam 104 punkty na 120 możliwych, dzięki temu zajęliśmy dziewiąte miejsce na liście rankingowej. Podpisaliśmy umowę ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego jako Instytucją Pośredniczącą i rozpoczęliśmy realizację.
Najważniejsze działania w ramach projektu to bezpłatne zajęcia z matematyki, biologii, j. angielskiego i j. niemieckiego dla uczniów klas II i III. Uczestnicy otrzymali także bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych. Wnioskowana kwota unijnego dofinansowania to blisko 200 tys. zł. Dzięki tym środkom zostało przeprowadzonych 920 godzin zajęć dydaktycznych. Z tej formy pomocy skorzystało 240 uczniów naszego liceum. Z pieniędzy EFS sfinansowany został także remont i zakup wyposażenia pracowni językowej.
rk2Ponieważ znaczna liczba uczniów szkoły pochodzi ze środowisk dotkniętych problemem marginalizacji społecznej, a tym samym mających utrudniony dostęp do edukacji, mieli oni możliwość uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych lub doskonalących wiedzę. Zajęcia odbywały się w małych 10 –osobowych grupach, więc można chyba mówić o formie darmowych korepetycji.
Dzięki podjętym przez nas działaniom polepszyła się jakości usług edukacyjnych świadczonych przez „Norwida”. Najważniejsze było zwiększenie efektywności nauczania kompetencji kluczowych z punktu widzenia dalszej ścieżki edukacyjnej i potrzeb rynku pracy. Uzupełnienie i rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej szkoły zmotywowało młodzież do nauki i dalszego rozwoju, a dzięki temu zmniejszył się odsetek uczniów, którzy w ramach egzaminu maturalnego uzyskali najniższe wyniki w odniesieniu do całkowitej liczby uczniów przystępujących do tego egzaminu.


rk5 rk6 rk4

Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe”, realizowany przez naszą szkołę, został wyróżniony w prestiżowym konkursie „Dobre Praktyki EFS 2010” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i uzyskał tytuł „Najlepszej inwestycji w człowieka 2010”. Na konkurs nadesłano aż 360 zgłoszeń od instytucji, organizacji i firm realizujących projekty w ramach Sektorowego Programu Rozwój Zasobów Ludzkich, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Programu Kapitał Ludzki. Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych szansą na lepsze perspektywy zawodowe” znalazł się wśród piętnastu nagrodzonych i wyróżnionych przedsięwzięć.
2007/2008 - Jak spędzać wolny czas
W roku szkolnym 2007/2008 realizowany był Rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” pod nazwą „Jak spędzić wolny czas bezpiecznie, ciekawie i pożytecznie?”. Celem ww. programu było wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, którzy z różnych przyczyn zagrożeni byli wypadnięciem z systemu oświaty poprzez uzupełnienie i poszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej i wychowawczej skierowanej do młodzieży. Koordynatorem projektu była prof. Anna Trojanowska.
Wiadomo nie od dziś, że Norwid sportem i turystyką stoi, więc nie mieliśmy problemów z określeniem charakteru dodatkowych zajęć. Dzięki pozyskanym funduszom (ok. 5,5 tys. zł.) młodzież, głównie z terenów wiejskich, miała możliwość bezpłatnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Ponieważ szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą sportową i zatrudnia jako nauczycieli trenerów wielu dyscyplin sportowych, zaproponowano uczniom zajęcia sportowo – rekreacyjne. Oferta była bogata, w myśl zasady „dla każdego coś dobrego”. Pod okiem trenerów Urszuli Bażant, Ewy Wiśniowskiej, Tomasza Siczka i pana dyrektora Zygmunta Kochańskiego młodzież mogła doskonalić swoje umiejętności w zakresie siatkówki, koszykówki, ręcznej, halówki, tańca współczesnego, itp.
Dzięki temu, że polonista Zbigniew Tyczyński posiada jednocześnie uprawnienia Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego, oferta została rozszerzona o rajd rowerowy i piesze wycieczki, na czas których uczniowie mieli zapewnione ubezpieczenie, wyżywienie i autokar dowożący na miejsce wymarszu.
Trzeba przyznać, że oferta zajęć pozalekcyjnych, których celem było wyrównanie szans edukacyjnych, spotkała się ze sporym zainteresowaniem ze strony uczniów, i to nie tylko tych z terenów wiejskich, dla których była w głównej mierze przeznaczona. Warto, by w przyszłości podobne propozycje, kierować również do „mieszczuchów”.

2006 - Vademecum Młodego Obywatela

Vademecum Młodego Obywatela to projekt realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Postępu Demokracji ERWIN przy współfinansowaniu przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z owymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej. Jego Głównym celem jest edukacja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych.

W ramach projektu nasi uczniowie uczestniczyli w seminariach i warsztatach kształtujących wiedzę praktyczną i takie umiejętności, które pozwalają na aktywne, świadome uczestnictwo w życiu publicznym.

W celu realizacji projektu, Stowarzyszenie ERWIN zorganizowało również dla uczestników projektu debatę nt. „Demokracja lokalna – przywilej czy obowiązek obywatela”. Realizacja projektu o takiej skali jak zakładana, powinna w dużej mierze zlikwidować problem z dostępem do informacji publicznej, pomóc w poznaniu swoich praw i wykorzystaniu wszelkich możliwości dostępu do informacji publicznej, wzmocnić cywilną kontrolę nad przypadkami łamania praw obywatelskich (szczególnie w sprawach związanych z dostępnością informacji publicznej w regionie), nawiązać lepszą współpracę miedzy przedstawicielami lokalnej społeczności, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi podobną problematyką.

2003/2004 - COMENIUS
W roku 2003/2004 uczestniczyliśmy w Projekcie Commenius, którego celem było poznawanie kultury i zwyczajów krajów unijnych, łagodzenie i zwalczanie uprzedzeń oraz nauka języka angielskiego jako języka projektu; wyniki pracy są dostępne na stronie www.g-otte.de