Informacje ogólne

rodziceSzanowni Państwo.
Zapraszamy serdecznie do współpracy i dzielenia się z Nami swoimi propozycjami, sugestiami, wątpliwościami oraz sprawami dotyczącymi funkcjonowania szkoły.

Co to jest Rada Rodziców?

Są to przedstawiciele wszystkich rodziców uczniów danej szkoły wybrani w demokratycznych wyborach. Reprezentują oni ogół rodziców w szkole, np. w kontaktach z Radą Pedagogiczną oraz poza szkołą, np. we współpracy z Radami Rodziców innych szkół. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz. 329 ze zm.) przewiduje:
[…] Art. 53.
1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
Art. 54.
1. Rada rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę lub placówkę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły lub placówki z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły lub placówki.
2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust.3.

Co tak naprawdę może zrobić Rada Rodziców w szkole?

To zależy od nas samych, rodziców – naszej operatywności i pomysłów. Silne zaangażowanie w działalność szkoły oznacza kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego z profesjonalnym zapleczem edukacyjnym i prowadzi do poprawy skuteczności nauczania i usprawnienia pracy szkoły.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
Rada Rodziców ZSOMS w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Żeromskiego 5
Nr konta: 77 85070004 2001 00044860 0001
Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Z wyrazami szacunku
Anna Szafrańska – Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.