Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

L.p.

data

Forma realizacji

tematyka

 1 15.09.2017 r.

godz. 16.30

(piątek)

Spotkanie z wychowawcą
 1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego;

 2. Podanie terminów spotkań z rodzicami i konsultacji;

 3. Zapoznanie ze statutem szkoły (ZWO, kryteria ocen zachowania, prawa i obowiązki ucznia);

 4. Zapoznawanie z regulaminem funkcjonowania klas mistrzostwa sportowego;

 5. Przeprowadzenie wyborów do trójek klasowych;

 6. Przekazanie informacji o warunkach ubezpieczenia;

 7. Zapoznanie z ofertą edukacyjna szkoły, oferta zajęć pozalekcyjnych;

 8. Zapoznanie z planem uroczystości szkolnych, dodatkowymi dniami wolnymi od nauki, data zakończenia roku szkolnego;

 9. Poinformowanie rodziców o programie wychowawczym, programie profilaktyki, przedstawienie planu pracy wychowawcy klasowego;

 10. Zapoznanie się ze wszystkimi propozycjami szkoły: pomoc pedagoga, psychologa, pełnomocnika ds. równego traktowania, rzecznika praw ucznia, lekarza, fizjoterapeuty, trenera, wychowawcy internatu;

 11. Informacje na temat organizacji obozów sportowych;

 12. Poinformowanie o zasadach zwalniania z wychowania fizycznego, religii;

 13. Poinformowanie o terminarzu i procedurach egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

2

06.12.2017 r.

godz. 16.30

 

Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu, pedagogiem szkolnym, psychologiem

 1. Bieżące sprawy klasowe;

 2. Udzielanie przez nauczycieli informacji na temat ocen, osiągnięć edukacyjnych, trudności w nauce, na temat zachowania, wyników sportowych;

 3. Rozmowy z pedagogiem i psychologiem;

 4. Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego i egzaminu gimnazjalnego.

3

02.02.2018 r.

godz. 16.30

(piątek)

Spotkanie z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu

 1. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej;

 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych;

 3. Informacje na temat wyników próbnych egzaminów: maturalnego i gimnazjalnego.

4

06.04.2018 r.

godz. 16.30

(piątek)

Spotkanie z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu

 1. Informacje na temat przewidywanych ocen z przedmiotów, ocen zachowania w klasach III;

 2. Bieżące sprawy klasowe;

 3. Szczegółowe przypomnienie harmonogramu egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

5

06.06.2018 r.

godz. 16.30

(środa)

Spotkanie z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu

 1. Informacje na temat przewidywanych ocen z przedmiotów, ocen zachowania w klasach I, II LO, LOMS, GMS oraz III GMS;

 2. Bieżące sprawy klasowe.