Harmonogram spotkań z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego

L.p.

data

Forma realizacji

tematyka

 1 14.09.2018 r.

godz. 16.30

(piątek)

Spotkanie z wychowawcą
 1. Przedstawienie kalendarza roku szkolnego;

 2. Podanie terminów spotkań z rodzicami i konsultacji;

 3. Zapoznanie ze statutem szkoły (ZWO, kryteria ocen zachowania, prawa i obowiązki ucznia);

 4. Zapoznawanie z regulaminem funkcjonowania klas mistrzostwa sportowego;

 5. Przeprowadzenie wyborów do trójek klasowych;

 6. Przekazanie informacji o warunkach ubezpieczenia;

 7. Zapoznanie z ofertą edukacyjna szkoły, oferta zajęć pozalekcyjnych;

 8. Zapoznanie z planem uroczystości szkolnych, dodatkowymi dniami wolnymi od nauki, data zakończenia roku szkolnego;

 9. Poinformowanie rodziców o programie wychowawczym, programie profilaktyki, przedstawienie planu pracy wychowawcy klasowego;

 10. Zapoznanie się ze wszystkimi propozycjami szkoły: pomoc pedagoga, psychologa, pełnomocnika ds. równego traktowania, rzecznika praw ucznia, lekarza, fizjoterapeuty, trenera, wychowawcy internatu;

 11. Informacje na temat organizacji obozów sportowych;

 12. Poinformowanie o zasadach zwalniania z wychowania fizycznego, religii;

 13. Poinformowanie o terminarzu i procedurach egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

2

09.11.2018 r.

 

godz. 16.30

 

Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu, pedagogiem szkolnym, psychologiem

 1. Bieżące sprawy klasowe;

 2. Udzielanie przez nauczycieli informacji na temat ocen, osiągnięć edukacyjnych, trudności w nauce, na temat zachowania, wyników sportowych;

 3. Rozmowy z pedagogiem i psychologiem;

 4. Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego, gimnazjalnego i ósmoklasisty.

3 07.12.2018 r.

godz. 16.30

Konsultacje z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu, pedagogiem szkolnym, psychologiem

 1. Bieżące sprawy klasowe;

 2. Udzielanie przez nauczycieli informacji na temat ocen, osiągnięć edukacyjnych, trudności w nauce, na temat zachowania, wyników sportowych;

 3. Rozmowy z pedagogiem i psychologiem

 4

11.01.2019 r.

godz. 16.30

(piątek)

 Spotkanie z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu
 1. Podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej;

 2. Informacja o osiągnięciach edukacyjnych;

 3. Informacje na temat wyników próbnych egzaminów: maturalnego i gimnazjalnego.

5

05.04.2019 r.

godz. 16.30

(piątek)

Spotkanie z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu

 1. Informacje na temat przewidywanych ocen z przedmiotów, ocen zachowania w klasach III;

 2. Bieżące sprawy klasowe;

 3. Szczegółowe przypomnienie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego.

5

07.06.2019 r.

godz. 16.30

(piątek)

Spotkanie z wychowawcą, nauczycielami przedmiotów, trenerami, wychowawcami internatu

 1. Informacje na temat przewidywanych ocen z przedmiotów, ocen zachowania w klasach VI, VII, VIII SPMS,  III GMS, I, II LOMS.

 2. Bieżące sprawy klasowe.