Wydawanie duplikatów dokumentów

WYMIANA LEGITYMACJI SZKOLNEJ

Jeśli legitymacja szkolna ulegnie zniszczeniu lub zaginie, rodzic/opiekun prawny lub uczeń
(gdy jest pełnoletni) składa w Sekretariacie Szkoły podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, podając w nim powód konieczności wydania nowego dokumentu, oraz dowód wpłaty 9,00 zł na nr konta Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego: 18 8507 0004 2001 0004 4525 0004 z dopiskiem „opłata za wydanie duplikatu legitymacji” oraz z podaniem imienia i nazwiska ucznia.

– W przypadku zagubienia legitymacji należy załączyć do podania dowód zamieszczenia ogłoszenia w prasie o zaginięciu.

– W przypadku zniszczenia legitymacji do podania należy załączyć zniszczony dokument.

WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA

Rodzic/opiekun prawny lub uczeń (gdy jest pełnoletni) składa w Sekretariacie Szkoły podanie
o wydanie duplikatu świadectwa, podając w nim powód konieczności wydania nowego dokumentu, oraz dowód wpłaty 26,00 zł na nr konta Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego: 18 8507 0004 2001 0004 4525 0004 z dopiskiem
„opłata za wydanie duplikatu dokumentu”.

Podstawa prawna:
– § 26 ust.3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych w związku z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) 
– Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 16/2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw i innych druków szkolnych 

*************************************************************
WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ – pobierz 

WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA- pobierz