Oddział Przygotowania Wojskowego

Od 1 września 2023 roku na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej w naszej szkole funkcjonuje Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW), dla którego Jednostką Patronacką jest 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach – 103 Batalion Lekkiej Piechoty w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi. Uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego przez cztery lata zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do zdania egzaminu maturalnego oraz dalszego kształcenia w wybranym przez siebie kierunku. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących przez wszystkie lata edukacji uczestniczą w szkoleniu wojskowym według programu ,,Szkolenie OPW” zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej. W czasie zajęć mają szansę zapoznać się ze specyfiką pracy żołnierza zawodowego, uczestnicząc w zajęciach teoretycznych, realizowanych metodą wykładów informacyjnych, dyskusji, inscenizacji, prezentacji multimedialnych, pokazów umundurowania oraz zajęciach praktycznych realizowanych metodą ćwiczeń, musztry bojowej, pokazów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także pokazów prawidłowo wykonywanych przez żołnierza czynności. Minimalna liczba godzin szkolenia to 230, w tym 53 godz. szkolenia teoretycznego i 177 godz. szkolenia praktycznego. W klasie IV uczniowie biorą udział w obozie szkoleniowym, który odbywa się na terenie obiektów wojskowych. Zarówno szkolenie wojskowe, jak i udział w obozie, są bezpłatne.

Program szkolenia wojskowego obejmuje cztery podstawowe bloki tematyczne:

  • szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
  • szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
  • szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
  • podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

Korzyści dla uczniów płynące z podjęcia nauki w OPW:

  • bezpłatne pełne umundurowanie,
  • system szkolenia przygotowujący do pełnienia służby mundurowej,
  • dodatkowe punkty do Akademii Wojskowych oraz WOT,
  • skrócona służba przygotowawcza do służby wojskowej,
  • możliwość rozpoczęcia studiów na preferencyjnych warunkach,
  • bezpłatny obóz szkoleniowy współfinansowany przez MON.

Podstawą przyjęcia do klasy jest pozytywny wynik próby sprawności fizycznej oraz bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

Minimalna liczba uczniów w oddziale – 15, maksymalna – 30.

Przedmioty rozszerzone:
– język angielski,
– język polski lub matematyka,
– biologia lub geografia, lub chemia, lub fizyka, lub wiedza o społeczeństwie (grupa z danego przedmiotu zostanie utworzona pod warunkiem zebrania co najmniej 12 chętnych we wszystkich oddziałach klasy I).

Proponujemy przygotowanie do egzaminu STANAG 6001 – język angielski dla osób planujących karierę w strukturach wojskowych.

Osoby spoza Ostrowca mają zapewnione miejsce w internacie.

Patronat naukowy i dydaktyczny nad klasą sprawuje Politechnika Świętokrzyska w Kielcach – absolwenci mogą na preferencyjnych warunkach ubiegać się o przyjęcie na uczelnię.

Aktualności