Rekrutacja 2024/2025

W roku szkolnym 2024/2025 prowadzimy nabór do klas I mistrzostwa sportowego oraz nabór uzupełniający do klas II, III i IV w następujących dyscyplinach:
– piłka siatkowa dziewcząt i chłopców,
– piłka ręczna chłopców,
– piłka nożna chłopców,
– pływanie,
– piłka wodna chłopców,
– lekka atletyka,
– boks
oraz do klasy I oddziału przygotowania wojskowego i uzupełniający do klasy II.

W postępowaniu rekrutacyjnym do liceum będą brane pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, I język obcy, geografia lub biologia, lub wos (w zależności od wyboru przedmiotu do realizacji w zakresie rozszerzonym).

Rekrutacja do klas pierwszych liceum odbywa się z wykorzystaniem systemu naboru elektronicznego, który umożliwia kandydatom – absolwentom klas VIII – samodzielne założenie konta na stronie internetowej w specjalnie utworzonym formularzu zgłoszeniowym. W tym celu należy wejść na stronę https://nabor.pcss.pl/…/szkolaponadpodstawowa/Info/63765  w zakładkę „Wypełnij wniosek”. Dokumenty w formie papierowej należy złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Żeromskiego 5 w godz. 9.00 – 15.00 w dniach od 13 maja do 19 czerwca 2024 r.

 

EGZAMINY SPRAWNOŚCIOWE ZSOMS 2024-2025

Próby sprawności fizycznej w zakresie: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, lekkiej atletyki i przygotowania wojskowego odbędą się w hali przy ul. Żeromskiego 5, natomiast w zakresie pływania i piłki wodnej na basenie „Rawszczyzna” przy ul. Mickiewicza 32, a w zakresie boksu w hali KSZO przy ul. Świętokrzyskiej 11.

 1. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego
 2. Załącznik nr 1 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka siatkowa
 3. Załącznik nr 2 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – lekka atletyka
 4. Załącznik nr 3 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – pływanie
 5. Załącznik nr 4 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka wodna
 6. Załącznik nr 5 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka ręczna
 7. Załącznik nr 6 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – piłka nożna
 8. Załącznik nr 7 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – boks
 9. Załącznik nr 8 – Egzamin sprawnościowy do LOMS – oddział przygotowania wojskowego

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji

 1. Podanie do klasy mistrzostwa sportowego
 2. Podanie do oddziału przygotowania wojskowego
 3. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do klasy mistrzostwa sportowego
 4. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na przystąpienie do prób sprawności fizycznej – klasa mistrzostwa sportowego
 5. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna na uczęszczanie dziecka do oddziału przygotowania wojskowego i przystąpienie do prób sprawności fizycznej
 6. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w Oddziale Przygotowania Wojskowego – wzór
 7. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci
 8. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
 9. Klauzula informacyjna RODO
 10. Oświadczenia woli
 11. Deklaracja uczestnictwa w zajęciach z religii
 12. Rezygnacja z udziału w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie
 13. Wniosek o dostęp do dziennika elektronicznego

Internat

 1. Regulamin Internatu
 2. Regulamin rekrutacji do Internatu
 3. Kwestionariusz rekrutacyjny dla kandydatów
 4. Wniosek rekrutacyjny dla obecnych mieszkańców